ಆಮಿ ನಕ್ರೆ ಫಿರ್ಗಜಿಚಿಂ. ಮೊಜಿ ಪತಿಣ್ ರಿನಾ ಕಠೀಣ್ ತಾಪಾನ್ ವ್ಹಳ್ವಳ್ತಾಲಿ. ದಾಕ್ತೆರಾಂನಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ನ್ ‘ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ' ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಪತಿಣ್ ದೇಡ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂಚಿ ಗರ್ಬೆಸ್ತಿಣ್ ಮ್ಹಣ್‍ಯಿ ದಾಕ್ತೆರಾಂನಿ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ವಿಪರೀತ್ ರಿತಿನ್ ಆಂಟಿಬಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ, ತಿಚಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮುಂದರುಂಕ್  ಜಾಯ್ನಾ, ಎಕದಾ ವೆಳಾ ಕೆಲಿ ತರ್, ಜಲ್ಮುಂಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಮಾನಸಿಕ್ ಆನಿ ದೈಹಿಕ್ ರಿತಿರ್ ಅಪಂಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂನಿ ಜಾಗ್ವಣ್ ದಿಲ್ಲಿ.

ದೆವಾಚೆರ್ ಭಾವಾರ್ಥ್ ದವರುನ್ ‘ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ' ಮುಂದರಿಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾನ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂನಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ನೋರ್ಮಲ್ ರಿಪೆÇೀರ್ಟ್ ದಿಲೊ. ಮೊಜೆ ಪತಿಣಿನ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಬರಿತ್ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೊ. ಸಾಂ ಲೊರೆಸಾಚ್ಯೆ ಮಜತೆನ್ ಹೆಂ ಅಜಾಪ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ.

ಪ್ರವೀಣ್ ಆನಿ ರೀನಾ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ನಕ್ರೆ

 

 

 

 

Comments powered by CComment

 

 

Copyright ©2014 www.stlawrenceattur.org. Powered by eCreators