ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ಬಸಿಲಿಕಾ ಅತ್ತೂರ್ ಕಾರ್ಕಳಾಂತ್ ಆಜ್ ಆಯ್ತರಾ ಅಗೋಸ್ತಾಚ್ಯಾ 13 ತಾರೀಕೆರ್ ಡಾ.ಟಿ ಎಂ.ಪೈ ರೋಟರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೆ ಅನುಭವಿ ಡೊಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸೊನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್, ಬಿ.ಪಿ,ಶುಗರ್, ದೊಳೆ, ಹಾಡಾಂ,(ORTHO) E CG, ದರ್ಮಾರ್ಧ್ ತಪಾಸಣ್ ಕರ್ನ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಮಾ. ಬಾಪ್.ಲ್ಯಾರಿ ಪಿಂಟೊ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ, ಡಾಕ್ಟರಾಂ ಸಂಗಿ ಸಿಬಂಧಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ.

ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸಿಂತಿಯಾ ಪಾವ್ಲಾನಿ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ಗೀತಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೋಯ್ಸಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ. ಲೀನಾ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ನಿ ಕಾರ್ಯೆ ಚಲೊನ್ ವೆಲೆ.

150 ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ತಶೆಂ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಬಾಂವ್ಡಾನಿ ಹಾಚೊ ಪಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಲೊ.

ಸ್ತ್ರೀ ಆಯೋಗ್ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಆಯೋಗಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲ್ಲೆ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

 

 

Copyright ©2014 www.stlawrenceattur.org. Powered by eCreators