Aug 24, 2023 : ವೆಲಂಕಣಿ ಮಾಯೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲೋ ವಾಡೊ - ಕುಂಟಲ್ಪಾಡಿ ಬಿ ವಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಆಚರಣ್ , ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾನಿo ಸಕಾಳಿಂ 7 :30 ಚಾ ಮಿಸಾ ಸವೆಂ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ. ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ಹಾಜರ್ ಅಸೋನ್ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಾಯ್ಲೆo .ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾನಿ ಕಾಣಿಕೊ ಹಾಡ್ನ್ ಪುರ್ಶಾವಾಂರ್ ದೆವಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಯೊ. ಮಾ|ಬಾ| ಲ್ಯಾರಿ ಪಿಂಟೋ ಮಿಸಾಕ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿಂ ಮಾ|ಬಾ|ರೋಮನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹೆಸ್ ಹಾಣಿ ಸಹ ಭೆಟೊವ್ಣಿ ಕೆಲಿ.

ರಾಜೇಶ್ ಪ್ರೀತಾ ಪಿಂಟೋ ಚಾ ಘರಾ , ಜುಸ್ತ್ 12 ವರಾರ್ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಸುರು ಕೆಲೊ.ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನೆಣ್ತುಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿ ಸ್ವಾಗತ್ ನ್ರತ್ಯಾ ದ್ವಾರಿo ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ|ಆಲ್ಬನ್ ಡಿಸೋಜಾ ,ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಮಾ|ಬಾ|ರೋಮನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹೆಸ್ ,ಮಾ|ಬಾ| ಲ್ಯಾರಿ ಪಿಂಟೋ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿ ಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, 20 ಆಯೊಗಾಚಿ ಸಂಯೋಜಕಿ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟಾ ನೊರೊನ್ಹಾ ,ಅತ್ತೂರ್ ಕೊವೆಂತಾಚಿ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್ ಸಿ. ಕಾರ್ಮಿನ್ ಪಿರೇರಾ ,ಗುರ್ಕಾರ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ತೆಲ್ಮಾ ಪಿಂಟೋ ಹಾಣಿ ವೆದಿ ಸಜಯ್ಲಿ.ಲಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯೆಚಿ ಸಂಯೋಜಕಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಪೌಲಿನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ,ಅತ್ತೂರ್ ಕೊವೆಂತಾಚಿ ಸಿ. ಫ್ಲೋರಿನ್,ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಮಾತೆ ಕೊವೆಂತಾಚಿ ಸಿ.ಸುಶ್ಮಿತಾ ಆನಿಂ ಹೆರ್ ವಾಡ್ಯಾಚೆ ಗುರ್ಕಾರ್,ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆನಿಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚೆ ಸಾಂದೆ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ವೆಲಂಕಣಿ ಮಾಯೆಚಾ ಗೀತಾ ದ್ವಾರಿ ಕಾರ್ಯೆ ಸುರ್ವಾತುನ್ ,ದಿವೆ ಪೆಟೊವ್ನ್ ಕಾರ್ಯೆಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ.ಗುರ್ಕಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ತೆಲ್ಮಾ ಪಿಂಟೋನ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮಾನಾನ್ ಆನಿಂ ಮೊಗಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ .ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಕ್ಲಾರಾ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿo ವಾಡ್ಯಾಚಿ ವರ್ದಿ ವಾಚ್ಲಿ .ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ , ಯುವಾಜಣಾಂಕ್ ಆನಿಂ ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಫ್ಹುಲ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೆ , ಆನಿಂ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಜಾನೆಟ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಚಲೋವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸಂತೋಷ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಹಾಣಿo ವಾಡ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಪ್ಲಿ ಬೊಗ್ಣಾ ಉಚಾರ್ಲಿo..ಮಾ|ಬಾ|ಆಲ್ಬನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಣಿ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ವೊಟಾ ವಿಶಿಂ ಆನಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾoಕ್ ಪಾoವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ.ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಡೈನಾ ಲೋಬೊ ಹಿಣೆ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ. ಹೆಂ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯೆ ಕು|ವೀನಲ್ ಡೇಸಾ ಹಾಣೆ ಭೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

ಕು|ಸಿಯಾನಾ ಲೋಬೊನ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ,ಯುವಜಣಾನಿಂ ಆನಿಂ ವೊಡಾoನಿ ನಾಚ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲೊ.ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರನಿo ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ.ಮನೋರಂಜನಾ ಖಾತಿರ್ ಥೊಡೆ ಖೆಳ್ ಆಸಾ ಕೆಲೆ .ಖೆಳಾಂತ್ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ಕ್ ಮಾ|ಬಾ|ರೋಮನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹೆಸ್ ಹಾಣಿ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿ.ಮಾ|ಬಾ|ಲ್ಯಾರಿ ಪಿಂಟೋ ನ್ ಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ಲೊ.ಸಂಗಾತ್ಪಣಾಚಾ ಜೆವ್ಣಾ ಸವೆಂ ಹೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಸಂಪ್ಲೊ. ಸರ್ವಾಂಕ್ ಹೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ವೊರ್ತ್ಯಾ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚೆ ಜಾವ್ನ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆo.

Comments powered by CComment

 

 

Copyright ©2014 www.stlawrenceattur.org. Powered by eCreators