ಯುವ ಆಯೋಗಾನ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಅಗೋಸ್ತ್ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಹಂತಾರ್ ಯುವಜಣಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾರ್ ಯುವಜಣಾನಿಂ ಲಿತುರ್ಜೆಚೆಂ ಮುಖೆಲ್ಪಣ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯುವ ಸಮಾವೇಶ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಸಹಾಯಕ್ ಯಾಜಕ್ ಮಾ. ಬಾ. ಲ್ಯಾರಿ ಪಿಂಟೊನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲೆಂ. ಆದ್ಲೊ ಐಸಿವೈಎಮ್ ಸಚೇತಕ್ ಶ್ರೀ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಆನಿಂ ಐಸಿವೈಎಮ್ ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಸಮಿತಿಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ವರ್ಸಾ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚಾ ಲೈನಲ್ ನೊರೊನ್ಹಾ (ಲೇಖ್ ತಪಸ್ಣಾರ್) ಲೊಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನೊ (ವಾರಾಡೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್) ಆನಿಂ ವೀನಲ್ ಡೇಸಾ (ಐಸಿವೈಎಮ್ ನವೆಂ ಸಂವಿಧಾನ್ ರಚ್ನೆ ಸಮಿತಿಚೊ ಸಾಂದೊ) ಹಾಂಕಾಂ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ವೆದಿರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಡಿಸಿಲ್ವ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ಆಲ್ವಿನ್ ದಾಂತಿ, ಯುವ ಆಯೋಗ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ಶ್ರೀ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನೊ, ಐಸಿವೈಎಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆರನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ವೈಸಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ನೀಲ್ ಡಿಸಿಲ್ವ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ಆಲ್ವಿನ್ ದಾಂತಿನ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಾರಿ ವಾಪಾರ್ ಆನಿಂ ಶ್ರೀ ಆಲ್ಡ್ರಿನ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ದಬಾವ್ ನಿರ್ವಹಣ್ ಆನಿಂ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ದನ್ಪಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೆಲ್ರೊನ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಆನಿಂ ವೆಲನ್ ಸಾಲಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ವಿವಿಧ್ ಖೆಳ್ ಆನಿಂ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ 100 ಯುವಜಣಾಂನಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

 

 

Copyright ©2014 www.stlawrenceattur.org. Powered by eCreators