ಸಾಂ ಲೊರೆಸಾಚಿ ಬಾಸಿಲಿಕಾ ಅತ್ತೂರಾಂತ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 03 ತಾರೀಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ 10.15 ವರಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಚೆರ್ ವೆದಿ ಸೆವಕಾಂನಿ ತಾಂಚೊ ಪಾತ್ರೊನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಸಾಂ ಜುವಾಂವ್ ಬರ್ಕ್ ಮನ್ಸ್ ಹಾಕಾ ಮಾನ್ ಕರ್ನ್ ಫೆಸ್ತ್ ಅಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಹೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ದೇವ್ ಸ್ತುತಿ ತಶೆಂಚ್ ಸೆಮಿನರಿ ಆನಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ತರ್ಬೆತಿ ಆಯೋಗಾನಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲೆ. ಮಾ. ಬಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಆತ್ಮೀಕ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಆನಿಂ ಪ್ರಾಧ್ಯಪಕ್, ಸಾಂ ಜುಜೆಚಿ ಸೆಮಿನರಿ, ಮಂಗ್ಳೂರು ಹಾಣಿಂ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಬಾಸಿಲಿಕಾಚೊ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ. ಬಾ. ಲ್ಯಾರಿ ಪಿಂಟೊ ಹಾಣಿಂ ಮಿಸಾಚಿ ಸಹ ಭೆಟವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಚೆರ್ ಚಾರ್ ನವ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕೃತ್ ರಿತಿನ್ ಪಿಂತಾ ಬೆಂಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ಮೆಳಾಂತ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಹಿ ರೀತ್ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಿ. ಮಿಸಾಚಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ಸರ್ವ್ ಅಲ್ತಾರ್ ಬುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಿ.

ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ವೆದಿರ್ ಮುಖೇಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಮಾ. ಬಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಆತ್ಮೀಕ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಆನಿಂ ಪ್ರಾಧ್ಯಪಕ್, ಸಾಂ ಜುಜೆಚಿ ಸೆಮಿನರಿ ಮಂಗ್ಳೂರು ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲೆಂ ಬಾಸಿಲಿಕಾಚೆ ರೆಕ್ಟರ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಬನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಲ್ಯಾರಿ ಪಿಂಟೊ ವೀಸ್ ಆಯೋಗಾಂಚಿ ಸಂಯೋಜಕಿ ಮಾನೆೇಸ್ತಿಣ್ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟಾ ನೊರೋನ್ನಾ, ದೇವ್ ಸ್ತುತಿ ಆಯೋಗಾಚಿ ಸಂಚಾಲಕಿ ಮಾನೇಸ್ತಿಣ್ ಜಾನೆಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಸ್, ಸೆಮಿನರಿ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ತರ್ಬೆತಿ ಆಯೋಗಾಚಿ ಸಂಚಾಲಕಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಮಿಣ್ ವೆದಿ ಸೆವಕಾಂಚೊ animator ಡಾ.ರೋಶನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ವೆದಿ ಸೆವಕಾಂಚಾ ಮೆಳಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅನ್ವಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ರೋಶನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆೊ ಮುಖೆೇಲ್ ಸಯ್ರ್ಯಾನಿಂ ತಶೆಂಚ್ ವೇದಿರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ದಿವೊ ಪೆಟವ್ನ್ ಹೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೊ. ಮುಖೇಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮಾ. ಬಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಸರ್ವ್ ಬುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ. ಸದಾಂ ಮೀಸ್ ರಜಾರ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾ ಬುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಸರ್ವ್ ವೆದಿ ಸೆವಕಾಂಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಸ್ಟಡಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣ್ ಕೆಲೆಂ ಹೆಂ ಸ್ಟಡಿ ಕಿಟ್ ದೇವ್ ಸ್ತುತಿ ಆಯೋಗಾಚಿ ಸಂಚಾಲಕಿ ಮಾನೇಸ್ತಿಣ್ ಜಾನೆಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಸ್ ಹಿಣೆಂ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಅಪ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ. ಅನ್ವಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣೆಂ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಗ್ಲೆನ್ಸನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಣೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ICYM ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಬುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಖೆಳ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆ ಮಾ. ಬಾ. ಲ್ಯಾರಿ ಪಿಂಟೊ ಹಾಣಿಂ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಗ್ರೂಪಾಂಕ್ ಬಹುಮಾನ್ ವಿತರಣ್ ಕೆಲೆಂ.ಜೆಸನ್ ಡಿ’ಸೋಜ ತಶೆಂಚ್ ವೆಲನ್ ಹಾಣಿಂ ಫೊಟೋಗ್ರಾಫಿ ಕೆಲಿ. ಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಮಾಗೊನ್ ಜಾತಚ್ ಜೆವ್ಣಾಂ ಸವೆಂ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಅಖೇರ್ ಕೆಲೆಂ

 

 

Copyright ©2014 www.stlawrenceattur.org. Powered by eCreators