ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ಬಾಸಿಲಿಕಾ ಅತ್ತೂರಾಂತ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ತಾರೀಕೆರ್ ಶಿಕಾಪ್ ಅಯೋಗ್ ತಶೆಂಚ್ YCS ಅತ್ತೂರ್ ಘಟಕ್ ಹಾಣಿo ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಸಕಾಳಿo 7.30 ವರಾರ್ ಮಿಸಾಚೆo ಬಲಿದಾನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆo. ಮಾ. ಬಾ. ರೋಮನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆo. ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ. ಬಾ. ಲ್ಯಾರಿ ಪಿಂಟೊ ಹಾಣಿಂ ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಚಿo ಸಹ ಭೆಟೊವ್ಣಿಂ ಕೆಲಿ. ಮಿಸಾಚಿo ದೇವ್ ಸ್ತುತಿ ಶಿಕ್ಷಕಾoನಿ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಿ.

ಮಿಸಾಂ ನಂತರ್ ಲಾನ್ಶೆಂ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲೆ. ಸಾo.ಲೊರೆಸಾಚಾ ಬಾಸಿಲಿಕಾಚೆ ರೆಕ್ಟರ್ ಆನಿಂ ವಿಗಾರ್ ಮಾ. ಬಾ. ಆಲ್ಬನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಹ್ಯಾ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ. ಬಾ. ಲ್ಯಾರಿ ಪಿಂಟೊ ಆತ್ಮೀಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾ. ಬಾ. ರೋಮನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ , ಬಾಸಿಲಿಕಾಚೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೇಸ್ತ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ವೀಸ್ ಆಯೋಗಾಂಚಿ ಸಂಯೋಜಕಿ ಮಾನೇಸ್ತಿಣ್ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟಾ ನೊರೊನ್ಹಾ ತಶೆಂಚ್ ಶಿಕಾಪ್ ಆಯೋಗಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಡಾ. ರೋಶನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ವೇದಿಚೆರ್ ಹಾಜಾರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆo

ರೋಶನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣೆಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ . ಮಾನೆೇಸ್ತಿಣ್ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟಾ ನೊರೊನ್ಹಾ ಹಿಣೆಂ ಸರ್ವ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ವೇದಿಚೆರ್ ಅಪಯ್ಲೆಂ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿಂ ಸರ್ವ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

YCS ಸಚೇತಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಹಾಣಿಂ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ತಾಣೆo ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. YCS ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಆನಿಂ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದೆ ಹಾಜಾರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಡೆರಲ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ತಶೆಂಚ್ ವೆಲನ್ ಹಾಣಿಂ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಕೆಲಿ.
ಕಾಫಿ ಫಳ್ಹಾರಾ ಸಂಗಿ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪ್ಲೆಂ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

 

 

Copyright ©2014 www.stlawrenceattur.org. Powered by eCreators