ಮೊಜೊ ಗಾಂವ್ ಕಾರ್ಕಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅತ್ತೂರ್ ಸಾಂ ಲೊರೆಸಾಚ್ಯಾ ಪೂನ್‍ಶೆತಾಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಬಾಂಧ್ ಆಸಾ. ಅತ್ತೂರ್ ಪೂನ್‍ಶೆತಾಕ್ ಸದಾಂ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್, ಸಾಂ ಲೊರೆಸಾಮುಕಾಂತ್ರ್ ದೆವಾಲಾಗಿಂ ಮಾಗ್ಚಿ ಮೊಜಿ ಸವಯ್ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ.


ತೀನ್ ಆವ್ದೆಂನಿ ಹಾಂವ್ ಕಾರ್ಕಳ್ ಪುರಸಭಾ ಸಾಂದೊ ಆನಿ 2013 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಪುರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್‍ಯಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಲೊಕಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್, ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಬ್ಲೊ. ಹಾಕಾ ಮೂಳ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಅತ್ತೂರ್ ಪೂನ್‍ಶೆತಾಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಕಾರ್ಕಳ್ ಪುರಸಭೆಚಿ ಗಡ್ ಪೂನ್‍ಶೆತಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸುನ್, ಪೂನ್‍ಶೆತಾಕ್ ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕುಶಿನ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಲಾಬಂವ್ಚೊ ರಸ್ತೊ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕರ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಬ್ಲಾಂ.


ಮೊಜ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾನಾ, ಹಾಂವ್ ಸಾಂ ಲೊರೆಸಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾಂ. ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಜೊಕ್ತೆ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ. ಕಾಬೆಟ್ಟು ಸಾಂಕೊವ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾವ್ನ್, ವಾಹನ್ ಸಂಚಾರಾಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾತಾಲೆ. ನವೊ ರಸ್ತೊ ಕರ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮೊಜೆರ್ ಆಸ್ಲಿ. ಪುರಸಭೆಚ್ಯಾ ಆದಾಯಾನ್ ಹೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಹೊ ಸಮಸ್ಸೊ ಪರಿಹಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂ ಲೊರೆಸಾ ಲಾಗಿಂ ಮಾಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಅಜಾಪ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಕಳ್ ಪುರಸಭೆಚ್ಯೆ ಅಭಿವೃದ್ಧೆಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಾಥಾವ್ನ್ 2014-15 ವ್ಯಾ  ವರ್ಸಾಕ್ ಚಡಿತ್ ಅನುದಾನ್ ಮಂಜೂರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಬೆಟ್ಟು ರಸ್ತೊ ಆನಿ ಸಾಂಕೊವ್ ಕರುಂಕ್ ಪಯ್ಶೆ ಮಂಜೂರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.


ಹರೆಕ್ ಸಮಡ್ತಿಚ್ಯೆ ಭಕ್ತಿಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಹೆ ಪೂನ್‍ಶೆತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಾಮರಸ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ನಿದರ್ಶನ್. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್  ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಸಲ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಹೆಂ ಪೂನ್‍ಶೆತ್ ಪರಿಹಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಜಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ಹಿಚ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಹ್ಯಾ ಥಳಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಹರೆಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತ್ತಾಂ.


ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ರೆಹಮತ್ ಎನ್. ಶೇಖ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್, ಪುರಸಭೆ, ಕಾರ್ಕಳ್

 

 

 

Comments powered by CComment

 

 

Copyright ©2014 www.stlawrenceattur.org. Powered by eCreators