ಮಾರ್ಚ್ 3 ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ 10.15 ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಚೆರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಸವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ಬುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ದೇವ್ ಸ್ತುತಿ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಿ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಬನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ವಿವರ್ಸಿಲಿ ತಶೆಂಚ್ ಸರ್ವ್ ಬುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಸರ್ವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೊ ತಾಣಿಂ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ. ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಲ್ಯಾರಿ ಪಿಂಟೋ ಹಾಣಿಂ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಬಾಪ್ ಲ್ಯಾರಿ ಪಿಂಟೋ ಹಾಣಿಂ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉಪಾದೆಸಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದಿಲಿ.

ಮಿಸಾ ನಂತರ್ ಬಹುಮಾನ್ ವಿತರಣ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಸಹಾಯಕ್ ಬಾಪ್ ಲ್ಯಾರಿ ಪಿಂಟೋ ತಶೆಂಚ್ ವೀಸ್ ಆಯೋಗಾಂಚಿ ಸಂಯೋಜಕಿ ಮಾನೆಸ್ತಿನ್ ಬೇನೆಡಿಕ್ಟಾ ನೊರೊನ್ಹಾ ವೇದಿರ್ ಆಸ್ಲೆಲಿಂ. ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಸರ್ವ್ ಶಿಕ್ಷಕಂಚೋ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ. ದಿಯೆಸೆಜಿ ಹಂತಾರ್ ಚಲ್ಲ್ಲ್ಯಾ 7ವ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ 10ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಉಂಚ್ಲೆ ಅಂಕ್ ಜೋಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಆನಿಂ ವೀಸ್ ಆಯೋಗಂಚಿ ಸಂಯೋಜಾಕಿ ಹಾಣಿಂ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿಂ ಉಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಸದಾಂ ಮಿಸಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಚಡ್ ಮೀಸ್ ರಜಾರ್ ಕೆಲಲ್ಯಾ ಅಲ್ತಾರ್ ಬುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ 10.15 ಮಿಸಾಚೆರ್ keyboard ಖೆಳ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಉಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದಿಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕ್ಲಾಸ್ 1-10 ದೋತೋರ್ನಿಚ್ಯಾ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಅಂಕ್ ಜೋಡ್ಲೆಲ್ಯ ಬುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ , ದುಸ್ರೆಂ ಆನಿಂ ತಿಸ್ರೆಂ ಬಹುಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ದೋತೋರ್ನಿಕ್ ಹಾಜಾರ್ ಜಾಲೆಲ್ಯ 65 ಬುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಉಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದಿಲಿ. ರೋಶನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ , ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಆಯೋಗಚೋ ಸಂಚಾಲಕ್ ಹಾಣಿಂ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ ಆನಿಂ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

 

 

Copyright ©2014 www.stlawrenceattur.org. Powered by eCreators