1970 ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮೊಜೊ ಗಾಂವ್ ಹೆಬ್ರಿಥಾವ್ನ್ 34 ಕಿ.ಮೀ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಕಳಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಸದಾಂನಿತ್ ವಚುನ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ. ಹೆ ವರ್ವಿಂ ಕಾರ್ಕಳ್ ಅತ್ತೂರ್‍ಚ್ಯಾ ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ಪೂನ್‍ಶೆತಾಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚೊ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಬಾಂಧ್ ವಳ್ಕುನ್ ಘೆತಾಂ. ರಾಜಕೀಯ್ ಶೆತಾಂತ್ ಆಸುನ್, ಸರ್ವ್ ಶೆತಾಂನಿ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಬ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ಕಾಸಾಂನಿಮ್ತಿಂ, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಅತ್ತೂರ್ ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ಪೂನ್‍ಶೆತಾಕ್ ಸೆವಾ ಭೆಟಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಬ್ಲಾಂ.

ಎಕಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಸಾದೊ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವೆಶೆತಾಕ್ ಪಾಯ್ ದವರ್ತಾನಾ, ಮೊಜೊ ರಾಜಕೀಯ್ ಗುರು, ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಮುಕೆಲ್‍ಮಂತ್ರಿ ಡೊ|ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಹರೆಕ್ ವರ್ಸಾ, ಅತ್ತೂರ್ ಪೂನ್‍ಶೆತಾಕ್ ಭೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಅರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಜಿಕ್‍ಯೀ ಚಾಲು ಆಸಾ. ಜನೆರಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂ ಲೊರೆಸಾಚ್ಯೆ ಮಹಾಪರ್ಬೆಕ್ ಹಾಂವ್ ಹರೆಕ್ ವರಸ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲಾಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಶೆತಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೊ ವ್ಹಡ್ ಜಮೊ ಹಾಂವೆಂ ದೆಕ್ಲಾ. ದೋನ್ ಅವ್ದೆಂನಿ ಹಾಂವ್ ಲೊಕಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆವೆಳಿಂ, ಮೊಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಳುಂಕ್ ಸಾಂ ಲೊರೆಸಾಲಾಗಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಸಕತ್ ಮಾಗ್‍ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾ. ಹೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಮೊಜ್ಯಾ ಹಿತೈಶಿಂನಿ ಸಾಂ ಲೊರೆಸಾಲಾಗಿಂ ಮಾಗ್‍ಲ್ಲೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ, ಆಂಗವ್ಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್, ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಅತ್ತೂರಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ.
ಸರ್ವ್ ಸಮಡ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ-ಘರಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಆನಿ ಗವ್ರವ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಾಂವೆಂ ಅತ್ತೂರ್ ಪೂನ್‍ಶೆತಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಸಮಡ್ತಿಂಚ್ಯಾನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಪಳಯ್ಲಾಂ. ಬಗ್ಲೆಚೊ 'ಪರ್ಪಲೆಗುಡ್ಡ' ಕೊಸ್ಳೊನ್, ದೇವ್ ಮಂದಿರ್ ಅಪಾಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಸರ್ವ್ ಸಮಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಚಿ ರಾಕಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಸಮಡ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ತಾರಾಕ್ ಏಕ್ ನಿದರ್ಶನ್.

ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ರಿತಿನ್, ಅತ್ತೂರ್ ಸಾಂ ಲೊರೆಸಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲೆ ನಿಮ್ತಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮತಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಆನಿ ಸೆವೆಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಲಾಬ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ.

ಗೋಪಾಲ್ ಭಂಡಾರಿ, ಆದ್ಲೊ ವಿಧಾನ್‍ಸಭಾ ಸಾಂದೊ

 

 

 

Comments powered by CComment

 

 

Copyright ©2014 www.stlawrenceattur.org. Powered by eCreators