ಅತ್ತೂರ್ ಪೂನ್‍ಶೆತಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ಲೊಕಾಚಿ ಭಕ್ತ್ ವಿಶೇಸ್. ಸಾಂತಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ಅಭಿಮಾನ್, ಪೂನ್‍ಶೆತಾಕ್ ತಾಣಿಂ ದಿಂವ್ಚೊ ಮಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಮೊಜೆಭಿತರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಉಣೆಪಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಡಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ನೊವೆನಾಂ, 9 ಬ್ರೆಸ್ತಾರ್ ಉಬಾರ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಯೆವ್ನ್ ಸಾಂತಾಮುಕಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ನಿವೇದನ್, ತಾಂಚೆಸಂಗಿಂ ತಾಂಚ್ಯೊ ಗರ್ಜೊ. ಅಶೆಂ ಸಾಂತಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ. ಫಕತ್ ಆಂಗವ್ಣ್ ಭಾಸಾವ್ನ್, ಘರಾ ಬಸುನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮೆಳುಂಕ್ ರಾಕನಾಂತ್, ಬಗಾರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೇವ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್, ಖಾಲ್ತೆಪಣಿ ಮಾಗ್ತಾತ್.  ಶೆಳೆಂ ಉದಾಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ನಿಂವೊನ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮನ್ ತಾಂಚ್ಯೆ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸುನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.


ಯೆತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯೆ ಥಂಯ್ ದಿಸುನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಉರ್ಬಾ, ಸಾಂತಾಮುಕಾರ್ ಹಾತ್ ಜೊಡುನ್ ದೊಳೆ ಉಬಾರ್ನ್ ಕರ್ಚೆಂ ತೆಂ ಮೌನ್ ಸಂಬಾಷಣ್, ತ್ಯೆ ದಿಷ್ಟಿಂತ್ ಆಸಿ

ಪಾತ್ಯೆಣಿ, ಸಾಂತಾಹುಜಿರ್ ತಾಂಚ್ಯೊ ಗರ್ಜೊ ದವರ್ತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಖಾಲ್ತೆಪಣ್ ಆನಿ ಭರ್ವಸೊ - ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಪಳೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊಜೆಂಚ್ ಉಣೆಪಣ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಬೊಟಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ಕೊಂಕ್ತಾಲೆಂ. ತಿಂ ವೊಡ್ತಾಂತ್ಲಿಂ ಪರ್ಮಳಿಕ್ ಫುಲಾಂ ತರ್, ತಾಂಚೆಹುಜಿರ್ ಹಾಂವ್ ಫಕತ್ತ್ ಏಕ್ ಕಾಗ್ದಾಚೆಂ ಫುಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ.  ‘ಹಾಂವ್ ನಾಂವಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್‍ಗೀ?' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಧೊಸ್ಲೆಂ.

 


ಗುಲಾಬಿಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಕಾಣಿ   
ಹ್ಯಾ ಪೂನ್‍ಶೆತಾಂತ್ ಲಗ್ಬಗ್ 40 ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಗುಲಾಬಿ ಪೂಜಾರ್ತಿಲಾಗಿಂ ಉಲೈತಾನಾ ಹÀರೆಕಾ ತಿಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂತಾಚಿ ದಯಾಮಯಾ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ಹಿಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ನಿಜಾಕೀ ವಿಚಿತ್ರ್. ತಿಚ್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ನಾಂ ಸುಖ್, ಪುಣ್ ತಿಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಸಾಂ ಲೊರೆಸಾಥಂಯ್ ವಿಶೇಸ್. ತಿಚೊ  ಪÀತಿ ಅಂತರಾ,್ಲ  ದೋಗ್ ಪುತ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಧುವ್ ತಿಕಾ. ಪುತಾಂಪಯ್ಕಿ  ಎಕ್ಲೊ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲಾ ತರ್,  ದುಸ್ರೊ  ಜಿವಂತ್ ಆಸಾ ವಾ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ನಾ.


ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಗುಲಾಬಿಚ್ಯೆ  ಬಾಂಯ್ತ್ ಚಿರತೆ ಪಡುನ್ ಆಕಾಂತ್ ಉಟ್ಲೊ. ತಿ ಸೀದಾ ಧಾಂವ್ಲಿ ಮಜತ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಸಾಂ ಲೊರೆಸಾಚಿ. ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಲೊಕಾನ್ ಚಿರತೆಕ್ ವಯ್ರ್ ಕಾಡುನ್ ರಾನಾಂತ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. “ಪೆÇೀಡಿಯೆ, ಅಯ್ಯೊ ದೇವೆರೇ ಪಂಡೆ” ದೆವಾನ್ ಹಾತ್  ಸೊಡುಂಕ್ ನಾ. ಅನ್ವಾರ್ ನಿವಾರ್ಲೆ. ತಶೆಂಚ್ ಮೊಜ್ಯೆ ಧುವೆಕ್ ಯೇಕ್ ಫುಡಾರ್ ಅನಿ ಮೊಜೊ ಹಾತ್ ಚುಕ್‍ಲ್ಲೊ ಪೂತ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ಖಂಡಿತ್ ಹೆಂ ಜಾತಾ  ಮಳ್ಳಿ ಮೊಜಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ”   ಕಷ್ಟಾಂವಯ್ರ್ ಕಷ್ಟ್   ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ, ಹಿಚ್ಯಾ ವಾತ್ಯೆಣೆಚಿ  ಊಂಚಾಯ್ ಮೆಜುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್.


ಉಜ್ಯಾಚ್ಯೆ ಕಾಯ್ಲಿರ್ ಭಾಜ್ತಾನಾ ತರೀ ಸಾಂ ಲೊರೆಸಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾರ್ಥಾಕ್ ತಿಳಾ ತಿತ್ಲಿಯ್ ಯೇರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಚ್ಯೆ ಧಾವೆಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥಂಯ್ ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಆನಿಕೀ ದೃಢ್ ಜಾಲೊ. ‘ಮೊಜಿ ಏಕ್ ಕೂಸ್ ಬಾಜ್ಲಿ, ಪರ್ತುನ್ ಘಾಲಾ' ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಜೆ ತರ್ ಹೊ ಸಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಂತ್ ಕಿತೊ ಭರ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಯ್ಜೆ.


ಗುಲಾಬಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ತಾ, ಪೂನ್‍ಶೆತಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತನಾ ಕಸಲಿಗೀ ಸಕತ್ ತಿಚೆ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ಜಾತಾ ಅನಿ ಆಪ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸುಂಕ್ ತ್ರಾಣ್ ಮೆಳ್ತಾ.  ‘ಸಾಸ್ವಾ ತಿತ್ಲಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಚಾವಿ ಮೆಳತ್' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಯೇಕ್ ಉದಾಹರಣ್.


‘ದೇವ್ ಎಕ್ಲೊಚ್, ನಾಂವಾಂ ಹಜಾರ್.' ಭಕ್ತಿಕಾಂಮಧೆಂ  ಜಾತ್-ಕಾತ್, ಮತ್ ಧರ್ಮ್, ಗ್ರೇಸ್ತ್ - ದುಬ್ಳೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಅಡ್ ಖಡಾಪ್  ನಾ.  ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಲಡಾಯ್ ಝಗ್ಡ್ಟೆಂ ನ್ಯಾಯ್ ಅಸಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಬರ್ಯಾ ವಾಟೆÉನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಹೊ ಸಾಂತ್ ದಿತಾ' ಮ್ಹಣ್ತಾ ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯಕ್.  “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಬೋವ್ ಕಷ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಾವ್ಲೊಂ.  16 ವರ್ಸಾಂಥಾನ್ನ್ ಚುಕನಾಸ್ತಾಂ ಹೆ ಪರ್ಬೆಕ್ ಯೆತಾಂ.  ಮೊಜ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಥಾವ್ನ್  ಮ್ಹಾಕಾ ಪರಿಹಾರ್ ಮೆಳ್ಳಾ.'

ಆಂಗವ್ಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ಚಿ ರಿವಾಜ್
ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಂಗವ್ಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ಚಿ ರೀತ್ ನಿಜಾಕೀ ವಿಶಿಷ್ಟ್. ವಾತಿ, ವಸ್ತು, ಪಯ್ಶೆ, ಭಾಂಗಾರ್, ರುಪೆಂ-ಅಶೆಂ ಥರಾವಳ್ ರಿತಿನ್ ದಿತಾತ್. ವಿಶೇಸ್ ರಿತಿನ್ ಕುಡಿಚೆರ್ ಭೆಸೊರ್ (ದಂಢವ್ಣಿ) ಘಾಲ್ನ್ ಆಂಗವ್ಣ್  ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ಚಿ ರೀತ್ ಆಸಾ.


2-3 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಏಕ್ ಮಧ್ಯಮ್ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಸ್ತ್ರೀ ಆಪ್ಲೆ ಧುವೆಸಂಗಿಂ ಆಂಗವ್ಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲಿ.್ಲ ತಿ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಗೇಟಿಥಾವ್ನ್ ಸಾಂತಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಥಳಾ ಧೊಂಪ್ರಾಂನಿ ಚಲೊನ್ ಯೆತಾಲಿ.   ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ನಾತ್ಲಿ ದೂಕ್, ಬಗಾರ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಾಂಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಸ್ತುತಿ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೋಣ್‍ಗೀ ವಿಚಾರ್ತಾಲಿ: ‘ತಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್‍ಗೀ?' ಪೂಣ್ ಸಾಂ ಲೊರೆಸಾಮುಕಾರ್ ತಿ ಏಕ್ ಭಕ್ತಿಕ್.


ಕಪಟಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಹಾತಿಂ ಸಾಂಪ್ಡುನ್, ಧಣ್ಸೊನ್ ಕಾಯ್ಲಿರ್ ಕಪೆರ್Çನ್ ಜೀವ್ ದಿಲ್ಲೊ ಹೊ ಸಾಂತ್ ಕರಾವಳಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಭಾವ್ ಬಾಂಧವ್ಪಣಾಚೊ ಗಾಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಕ್ ಸುಖ್ ಸಮಾದಾನೆಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಜಾಂವ್ ಮಳ್ಳಿ ಮೊಜಿ ಆಶಾ.  


ಸಹಕಾರ್:
ಮಾ| ಜೋರ್ಜ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ, ಅತ್ತೂರ್,
ಜೋರ್ಜ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ನಕ್ರೆ  

 

 

 

Comments powered by CComment

 

 

Copyright ©2014 www.stlawrenceattur.org. Powered by eCreators