ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂದೇಶ್ : *ಸಾo ಲೊರೆಸಾಚಾ ಪ್ರೇರಣಾನ್ ಎಕ್ವೊಟಿತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಸಮುದಾಯ್ ಬಾಂದ್ಯಾ*

ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸಿಜೆಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡಾ.ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊನ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಬೆಟಯ್ಲೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ನೋವ್ ದೀಸಾಂಚಾ ನೊವೆನಾಂತ್ ಆಮಿ ಸಮುದಾಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್
ತರ್ ಸಮುದಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ?
ಚಾರ್ ಕಾರಣಾo ಆಸಾತ್
1.ದೇವ್ ಸಮುದಾಯೆಂತ್ ಜಿಯೆತಾಂ
2. ದೇವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮೋಗ್
3. ಆಮ್ಕಾo ದೆವಾನ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅಪೈಲಾ

ಖುರ್ಸಾಚೊ ಸಾo ಜುವಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ಸಮುದಾಯೆಚೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಸಾಂಧೆ ದೆವಾಚಾ ಹಾತಾಂತ್ ಇರ್ನೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಬೊರಿಂ ಅಮಿ ಸಮುದಾಯೆಂತ್ ಜಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ದೇವಾ ಥಂಯ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಾತಾಂವ್ ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಅಮಿ ಚಾರ್ *”ಮ”* ಉಡಾಸ್ ದವ್ರಿಜಾಯ್
1.ಮನ್ಶಾಂಪಣಾಚೆಂ ಸುಗುಣ್
2.ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೊ ಸುಗುಣ್
3.ಮಾಲಿ (ಸೇವಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ )
4. ಮಾಡ್ತಿರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್

ಆಮ್ಚೊಂ ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ಏಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಏಕ್ ಝುಝಾ ಥಳ್ ಆಮಿ ಸಾಕ್ರಿಸ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂಚಿ ಸೇವಾ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತವಳ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮೊ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆಮ್ಚೆಂ ದ್ವಾರಿಂ ಬಾಪಾ ಲಾಗಿಂ ತೊ ಮಾಗ್ತಾಂ
ಲೊಕಾಂ ಮಧೆಂ ಲೋಕಾಕ್ ಮಾನ್ವಾಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಏಕ್ ಬೊರೊ ಸಮುದಾಯ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಬೋವ್ ಉತ್ತಿಮ್ ರೀತಿನ್ ಮಾ. ಬಾ. ಅಲ್ವಿನ್ ಸಿಕ್ವೆೇರಾನ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಲೊ.

ರೆಕ್ಟರ್ ಬಾ. ಆಲ್ಬನ್ ಸೋಜ್ ಹಾಣಿಂ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ, ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾoನಿ ಮೊಟ್ವ್ಯಾನ್ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ.ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಜಾಪಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪತ್ರ್ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾನಿಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆ . ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂಕ್ ಜೆವ್ಣಾಚಿಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿಂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

 

 

Copyright ©2014 www.stlawrenceattur.org. Powered by eCreators