ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ಅಚರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂತಾಂಚಾ ತಾರಿಕೆಚಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ನೋವ್ ದಿಸಾಂಚಾ ನೊವೆನಾಚೊ ಪಾಂಚ್ವೊ ದೀಸ್. *ವಿಷಯ್*: *ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಸಮುದಾಯ್ ಬಾಂದ್ಯಾ "*: *ಇರಾದೊ*:* ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾ ಪಾಸತ್ * ಆಯ್ಚೆಂ ಆರಾಧಾನ್ ಆನಿ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟೊಂವ್ಕ್ ಮಾ.ಬಾ. ಲೂಯಿಸ್ ಡೆಸಾ ನಕ್ರೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ವಿಗಾರ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಸಮುದಾಯ್ ಬಾಂದಿಜಾಯ್ ತರ್ ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಖಾಲ್ತೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಕಶೆo ಅಮ್ಚೊ ಸೊಮಿ ಅಮ್ಚೊ ರಚ್ನಾರ್ ಅಪ್ಲೆ ರಚ್ನೆಚೆo ಪಾಂಯ್ ದುತಾ ಅಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಧನಿ ತರೀ ಚಾಕ್ರಾಂಚಿ ಸೇವಾ ಕತಾ೯ಂ ಹೆಂ ಅಮ್ಕಾಂ ಕಂಚಾಯ್ ಧರ್ಮಾಂತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳಾನಾ ಅಮಿ ಕೆದಾಳಾ ತಶೆಂ ಕರ್ತಾಂವ್ ತೆದಾಳಾ ಮಾತ್ರ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಿಕ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಸಮುದಾಯ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಪಾವ್ತಾಂವ್ ಹೆಂ ಕರಿಜಾಯ್ ತರ್ ಆಮಿ ಜೆಜು ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜೊಡುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಜೆಜುಚೆ ಭಳ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾಜೀಣ್ಯೆಂತ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಭಳಾನ್ ಕೆದಾಳಾ ಆಮಿ ಚಲ್ತಾಂವ್ ಗೀ ತೆದಾಳಾ ಮಾತ್ರ್ ಆಮಿ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಿಕ್ ಸಮುದಾಯ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಸಕ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮುಣ್ ಉತ್ತೀಮ್ ರಿತಿನ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಲೊ. ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ನೊವೆನ್ ಮಾ.ಬಾ. ಲ್ಯಾರಿ ಪಿಂಟೊ ಹಾಣಿಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೆಂ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ರಿತಿನ್ ಪಿಡೆೇಸ್ತ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂಕ್ ಜೆವ್ಣಾಚಿo ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿಂ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

 

 

Copyright ©2014 www.stlawrenceattur.org. Powered by eCreators