ವಿ.ಸೂ:

  • ನೊವೆನಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಫಿರ್ಜೆಂತ್ ಆನಿ ಮುಡೊಮ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಯಾಜಕಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಚೊ.
  • ವರ್ಸಾಮೊದೆಂ ಹಪ್ತಾಯಚ್ಯಾ ಹರ್Éುಕಾ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ 10:00 ಧಾವ್ನ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ 12:00 ವರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕ್ಯಾರಿಸ್ಮಾಯಟಿಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ, ಆರಾದಾನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೀಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಆನಿ ಸಾಂತಾಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ನೊವೆನ್ ಆಸಾ.

  • ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯಾತ್ರಿಕಾಂಕ್ ದೊನ್ಪಾರಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಆಸಾ.
  • ಪುನ್ ಶೆತಾಚ್ಯಾ ಸ್ಟೊಲಾಂನಿ ಸರ್ವ್ ಥರಾಂಚ್ಯೊ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಸ್ತು ಮೆಳ್ತಾತ್. ಮೀಸಾಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾ.


Phone:08258-230322, Mob:: 8762033222

 

Comments powered by CComment

 

 

Copyright ©2014 www.stlawrenceattur.org. Powered by eCreators